Privacy

BAILEY PARKER

& Associates

Bailey Parker – een handelsnaam van mr A.P. Macro Praktijk B.V. – respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Met dit Privacy Statement wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Bailey Parker verwerkt.

 

Bailey Parker  verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

 

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

 

Bailey Parker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bailey Parker houdt zich hierbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG.

 

Dit betekent onder andere dat Bailey Parker:

 

 • u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden worden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
 • passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal;
 • u informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Bailey Parker  wordt gebruikt.

Bovenstaande onderwerpen komen in dit Privacy Statement aan bod. Dit Privacy Statement is verdeeld in drie delen.

 

In deel I leggen wij u uit hoe Bailey Parker omgaat met de persoonsgegevens van cliënten en relaties.

 

Naast persoonsgegevens die door cliënten en relaties worden verstrekt, verwerken wij binnen onze organisatie een aantal andere groepen persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens van onze leveranciers en van sollicitanten. In deel II leggen wij uit hoe wij omgaan met deze andere groepen van persoonsgegevens.

 

Deel III bevat een aantal algemene bepalingen waarin u onder meer leest hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen en welke privacy rechten u heeft ingevolge de AVG.

 

Klachten

 

Indien u van mening bent dat de bepalingen van dit Privacy Statement niet worden nageleefd of uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u uw klacht aan ons kenbaar maken via het e-mailadres info@baileyparker.nl of via het telefoonnummer:

06 51 424 604.

 

Contactgegevens

 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bailey Parker en deze Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

Bailey Parker

Prinsengracht 71

1015 DL Amsterdam

Telefoonnummer: 06 51 424 604

E-mailadres: info@baileyparker.nl

 

Wijzigingen van dit Privacy Statement

 

Bailey Parker behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Aanpassingen hiervan zullen aan u bericht worden.

 

Toepasselijk recht

 

Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.

 

Deel I

 

Persoonsgegevens van cliënten en relaties die door Bailey Parker worden verwerkt

 

Doel verwerking persoonsgegevens

 

Bailey Parker verzamelt persoonsgegevens van een cliënt wanneer de desbetreffende cliënt deze persoonsgegevens aan Bailey Parker heeft verstrekt, bijvoorbeeld door contact op te nemen met Bailey Parker.

 

Bailey Parker gebruikt deze persoonsgegevens voor doeleinden waarvoor de cliënt de persoonsgegevens aan Bailey Parker heeft verstrekt. Dat kan zijn voor:

 

het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;

 

het declareren van verrichte werkzaamheden; advisering, bemiddeling en verwijzing; en het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

 

Bailey Parker zal de persoonsgegevens alleen voor die doeleinden verwerken en zich daarbij houden aan de wettelijke en contractuele verplichtingen die op de gegevensuitwisseling van toepassing zijn. Bailey Parker zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die worden verstrekt veilig zijn opgeslagen en niet voor onbevoegde personen toegankelijk zijn.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

 • NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres alsmede IBAN-nummer van de betrokken cliënt; 
 • gegevens met het oog op de behandeling van de zaak of de beslechting van het geschil;
 • gegevens met het oog op het declareren van verrichte werkzaamheden;
 • andere gegevens, dan bedoeld onder a tot en met c, waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

 

Bailey Parker verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in de AVG:

 

 • Een wettelijke verplichting;
 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n); en
 • een gerechtvaardigd belang.

De persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd of worden verkregen of verstrekt, bijvoorbeeld per email, telefoon, faxbericht, per brief of mondeling.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Bailey Parker deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten of voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. Daarnaast kan Bailey Parker persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, indien Bailey Parker op grond van een wettelijk verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan daartoe bevoegde instanties.

 

Bewaartermijn

 

Bailey Parker zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te verwerken waarvoor uw gegevens worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist, tenzij Bailey Parker op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Deel II

 

Persoonsgegevens van cliënten en relaties die door Bailey Parker worden verwerkt

 

Doel verwerking persoonsgegevens

 

Bailey Parker verzamelt persoonsgegevens van een cliënt wanneer de desbetreffende cliënt deze persoonsgegevens aan Bailey Parker heeft verstrekt, bijvoorbeeld door contact op te nemen met Bailey Parker.

 

Bailey Parker gebruikt deze persoonsgegevens voor doeleinden waarvoor de cliënt de persoonsgegevens aan Bailey Parker heeft verstrekt. Dat kan zijn voor:

 

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • het declareren van verrichte werkzaamheden;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing; en het
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

 

Bailey Parker zal de persoonsgegevens alleen voor die doeleinden verwerken en zich daarbij houden aan de wettelijke en contractuele verplichtingen die op de gegevensuitwisseling van toepassing zijn. Bailey Parker zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die worden verstrekt veilig zijn opgeslagen en niet voor onbevoegde personen toegankelijk zijn.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

 • NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres alsmede IBAN-nummer van de betrokken cliënt;
 • gegevens met het oog op de behandeling van de zaak of de beslechting van het geschil;
 • gegevens met het oog op het declareren van verrichte werkzaamheden;
 • andere gegevens, dan bedoeld onder a tot en met c, waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

 

Bailey Parker verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in de AVG:

 

 • Een wettelijke verplichting;
 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n); en
 • een gerechtvaardigd belang.

De persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd of worden verkregen of verstrekt, bijvoorbeeld per email, telefoon, faxbericht, per brief of mondeling.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Bailey Parker deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten of voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. Daarnaast kan Bailey Parker persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, indien Bailey Parker op grond van een wettelijk verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan daartoe bevoegde instanties.

 

Bewaartermijn

 

Bailey Parker zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te verwerken waarvoor uw gegevens worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist, tenzij Bailey Parker op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Deel II

 

Persoonsgegevens van leveranciers van goederen en/of diensten die door Bailey Parker worden verwerkt

 

Doel verwerking persoonsgegevens

 

Bailey Parker verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het verwerken van facturen en net doen van betalingen;

het onderhouden van het zakelijk netwerk van Bailey Parker.

het plaatsen van bestellingen;

het onderhouden van contacten door de verantwoordelijke met de leveranciers;

de uitvoering of toepassing van een wettelijke bepaling.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

 • NAW-gegevens en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummervan de betrokken leverancier;
 • een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
 • gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
 • gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 • gegevens voor het onderhouden van contacten met de leveranciers;
 • andere dan de onder a tot en met e bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

 

Bailey Parker verwerkt bovengenoemde   persoonsgegevens op   basis van   een  of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 

 • de uitvoering van een overeenkomst met leveranciers;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting; en
 • een gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn

 

De persoonsgegevens of gegevensdragers waarop persoonsgegevens staan, die wij nodig hebben om als organisatie aan onze wettelijke administratieplicht te voldoen, zoals facturen, bewaren wij gedurende uiterlijk twee jaar na beëindiging van de relatie met de leverancier, tenzij er sprake is van een langere wettelijke bewaartermijn, zoals zeven jaar voor financiële administratie.

 

Doorgifte aan derden

 

Bailey Parker zal de persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij degenen, waaronder begrepen derden, belast zijn met of leidinggeven aan de verwerking of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken.

 

Bewaartermijn

 

De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van u, maar in ieder geval uiterlijk vier weken nadat de vacature is vervuld, tenzij u toestemming geeft om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Deel III

 

Beveiliging

 

Bailey Parker hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en treft derhalve passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Bailey Parker gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Bailey Parker in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen Nederland. Voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening door Bailey Parker kan het noodzakelijk zijn dat wij persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. Dergelijke doorgifte van gegevens zal altijd plaatsvinden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

 

Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken. Indien een dergelijk incident kan worden aangemerkt als een datalek, zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, bij de betrokkene(n) op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 

Persoonsgegevens die door Bailey Parker als verwerkingsverantwoordelijke op basis van een eigen wettelijke grondslag worden verwerkt, worden door Bailey Parker niet actief verstrekt aan derden. Indien Bailey Parker wel persoonsgegevens aan derden verstrekt, zal Bailey Parker daarvoor altijd voorafgaand toestemming verkrijgen van de betrokken partijen, tenzij dat niet hoeft volgens de wet.

 

Uw privacy rechten

 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar onze contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Bailey Parker aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

© 2020 BAILEY PARKER AMSTERDAM.