Algemene voorwaarden

BAILEY PARKER

& Associates

1. Mr A.P. Macro praktijk B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De besloten vennootschap voert, naast haar statutaire naam, de handelsnaam Bailey Parker.

 

2. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Bailey Parker, hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de besloten vennootschap. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

 

3. Iedere aansprakelijkheid van Bailey Parker is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak geeft (geven), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.

 

4. Bij het inschakelen van derden zal Bailey Parker steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bailey Parker is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Bailey Parker gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 

5. De opdrachtgever vrijwaart Bailey Parker tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Bailey Parker

 

6. Bailey Parker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geval dat de Stichting Beheer Derdengelden Grotius niet tot betaling aan de opdrachtgever in staat zou zijn omdat de bankinstelling waar die stichting een of meer rekeningen aanhoudt niet aan zijn verplichtingen jegens de stichting kan voldoen.

 

7. Niet alleen Bailey Parker maar ook alle (rechts)personen, waaronder de Stichting Beheer Derdengelden Grotius die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

 

8. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor de besloten vennootschap werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

 

9. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Bailey Parker gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle factuurbedragen worden verhoogd met het geldende tarief voor de omzetbelasting, voor zover omzetbelasting verschuldigd is.

 

10. Bailey Parker is in alle gevallen gerechtigd om aan de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen, ook wanneer dat niet in de offerte of opdrachtbevestiging is vermeld. Eerst na ontvangst van het voorschot zal met de werkzaamheden worden begonnen. Dit voorschot zal worden verrekend met de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.

 

11. Bailey Parker is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Bailey Parker een opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

 

12. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Bailey Parker wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Bailey Parker voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

 

13. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Zij zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

 

14. Bailey Parker is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de opdrachtgever tevoren schriftelijk bericht.

© 2020 BAILEY PARKER AMSTERDAM.